Taal:
Nederlands English
Uw winkelwagen is leeg!
Welkom, wilt u inloggen of registreren?

Termen & Condities

Artikel 1 Algemeen

1.1 Op alle overeenkomsten met en alle aanbiedingen van GAD LOCKS BV zijn

deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden dan wel algemene

inkoopvoorwaarden van (toekomstige) contractspartijen of derden zijn nimmer

van toepassing op overeenkomsten met of aanbiedingen van GAD LOCKS BV behoudens

indien GAD LOCKS BV via een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker schriftelijk

heeft aanvaard dat dergelijke voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing

zijn.

1.3 Indien (onderdelen van) artikelen van deze algemene leverings- en

betalingsvoorwaarden vernietigd worden of nietig zouden zijn blijven overige

(onderdelen van) artikelen van kracht.

Artikel 2 Overeenkomst en aanbod

2.1 Ieder aanbod of advies van Guartd BV is vrijblijvend, tenzij GAD LOCKS BV schriftelijk

in het aanbod of advies heeft vermeld dat deze niet vrijblijvend zijn. Alle

uitingen op de website(s) van GAD LOCKS BV met betrekking tot (in de toekomst) te

verkopen zaken zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden

GAD LOCKS BV niet.

2.2 Overeenkomsten met GAD LOCKS BV komen slechts tot stand na

a. het ondertekenen door de contractspartij en GAD LOCKS BV van een door GAD LOCKS BV

opgestelde schriftelijke overeenkomst, dan wel

b. schriftelijke aanvaarding door een contractspartij van een aanbod van GAD LOCKS BV,

dan wel

c. schriftelijke vastlegging door GAD LOCKS BV van met een contractspartij gemaakte

afspraken.

2.3 De van een aanbod, advies of overeenkomst deel uitmakende productbeschrijvingen,

beschikbaarheids-gegevens, maten, specificaties, tekeningen,

technische gegevens, berekeningen, kleuren en voorbeelden binden

GAD LOCKS BV niet en zijn slechts een aanduiding bij benadering.

2.4 GAD LOCKS BV is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen.

Voor zover meer geleverd wordt dan overeengekomen is de

contractspartij van GAD LOCKS BV gehouden ook het meerdere te betalen.

2.5 Mondelinge toezeggingen door medewerkers van GAD LOCKS BV binden

GAD LOCKS BV niet, behoudens voor zover deze mededelingen schriftelijk zijn bevestigd

door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van GAD LOCKS BV.

2.6 Wanneer Guiard BV middels acties zaken verkoopt voor een lagere dan

de reguliere prijs, aanvaardt de (toekomstige) contractspartij dat de prijzen van

de actie slechts gelden zolang de voorraad strekt van de zaken welke door

GAD LOCKS BV middels de actie worden verkocht.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle door GAD LOCKS BV in een aanbod of overeenkomst vermelde prijzen

zijn exclusief b.t.w., verzekerings- of verpakkingskosten, dan wel verpakkingsontwikkelingskosten,

dan wel verpakkingsontwerpkosten, alsmede exclusief

in- en uitvoerrechten of andere heffingen.

3.2 Voor zover na het tot stand komen van een overeenkomst een of

meer kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat ongeacht of dit ten

tijde van het aanbod voor GAD LOCKS BV voorzienbaar was, heeft GAD LOCKS BV het recht de

aangeboden of overeengekomen prijs te verhogen.

Een prijsverhoging kan onder voornoemde omstandigheden nimmer meer dan

10% van de aangeboden of overeengekomen prijs bedragen.

3.3 GAD LOCKS BV is gerechtigd aan een (toekomstige) contractspartij ter beschikking

gestelde monsters in rekening te brengen.

Artikel 4 Betaling

4.1 De contractspartij verbindt zich jegens GAD LOCKS BV door GAD LOCKS BV verzonden

facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

4.2 GAD LOCKS BV is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de (toekomstige)

contractspartij betaalt voordat GAD LOCKS BV gehouden is te leveren. Voorts is GAD LOCKS BV

gerechtigd van een (toekomstige) contractspartij te verlangen dat deze op een

door GAD LOCKS BV te bepalen wijze zekerheid stelt, voordat GAD LOCKS BV gehouden is te leveren.

4.3 De contractspartij verbindt zich jegens GAD LOCKS BV nimmer vorderingen

van GAD LOCKS BV op de contractspartij te verrekenen met vorderingen van de contractspartij

op GAD LOCKS BV.

4.4 De contractspartij is aan GAD LOCKS BV een rente verschuldigd van 1% per

maand waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt voor

zover de contractspartij een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet.

4.5 Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn volledig voor

rekening van de contractspartij de buitengerechtelijke incassokosten bedragen

met een minimum van 10% van de openstaande posten met een minimum van

€ 400,00 exclusief b.t.w. per factuur.

4.6 Voor zover GAD LOCKS BV krachtens een overeenkomst met een contractspartij

zaken produceert of laat produceren waarop een recht van intellectueel

eigendom van contractspartij rust, waaronder een merk of model, heeft

GAD LOCKS BV wanneer contractspartij nalaat te betalen en GAD LOCKS BV gebruik maakt van

haar eigendomsvoorbehoud dan wel wanneer GAD LOCKS BV de zaken nog onder zich

heeft terwijl contractspartij niet tijdig betaalt, het recht deze zaken zelfstandig

te verkopen. Onder de omstandigheden als vermeld in dit artikel verbindt contractspartij

zich jegens GAD LOCKS BV onvoorwaardelijk af te zien van het zich verzetten

in de ruimste zin des woords tegen het in het verkeer brengen door GAD LOCKS BV van

zaken waarop het recht van intellectueel eigendom van contractspartij rust.

Artikel 5 Risico-overgang en leveringen

5.1 Met GAD LOCKS BV overeengekomen, dan wel door GAD LOCKS BV opgegeven levertijden

gelden tussen partijen als een levertijd bij benadering. De levertijd wordt

opgeschort tot het tijdstip dat alle technische en overige vragen van GAD LOCKS BV

aan de contractspartij ten aanzien van te verrichten leveringen door de contractspartij

schriftelijk zijn beantwoord. De levertijd van GAD LOCKS BV vangt voorts niet

eerder aan dan dat de contractspartij eventuele verbintenissen van zijn zijde

uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

De levertijd van GAD LOCKS BV wordt verlengd met de duur van vertraging veroorzaakt

door niet nakoming door derden van het leveren van zaken aan GAD LOCKS BV.

5.2 GAD LOCKS BV levert slechts af fabriek, dan wel af magazijn zaken gelden

tussen partijen als geleverd wanneer deze voor verzending gereed zijn.

5.3 Vanaf de levering gaat het risico ten aanzien van geleverde zaken

over op de contractspartij. De contractspartij aanvaardt dat GAD LOCKS BV nimmer

1

aansprakelijk is voor schade aan geleverde zaken dan wel veroorzaakt door

geleverde zaken, vanaf het tijdstip van levering ongeacht of de contractspartij

de zaken op dat tijdstip in ontvangst heeft genomen. Door de contractspartij

wordt aanvaard dat GAD LOCKS BV nimmer aansprakelijk is voor schade aan geleverde

zaken of personen ontstaan dan wel als gevolg van de verzending of transport,

dan wel het laden of lossen van de zaken dan wel schade veroorzaakt op de

plaats waar de zaken door of namens GAD LOCKS BV bezorgd zijn.

5.4 Voor zover GAD LOCKS BV de levertijd overschrijdt heeft de contractspartij

geen recht op schade-vergoeding. Indien de contractspartij niet dan wel niet

tijdig of niet volledig meewerkt aan levering of bezorging door GAD LOCKS BV ongeacht

waar de zaken ter beschikking komen van de contractspartij is de contractspartij

aansprakelijk voor de schade die daardoor voor GAD LOCKS BV ontstaat.

5.5 GAD LOCKS BV is gerechtigd een overeenkomst in deelleveringen uit te voeren,

en per deellevering een factuur te verzenden aan contractspartij.

Artikel 6 Overmacht

6.1 Partijen verstaan ondermeer onder overmacht stakingen bij GAD LOCKS BV

dan wel bij haar leveranciers, bedrijfsstoringen bij GAD LOCKS BV of haar leveranciers,

storingen in hard- en software, dan wel internet, filevorming ongeacht de

oorzaak, belemmeringen in het postverkeer, overheidsmaatregelen, storingen

in communicatiemiddelen, in- of uitvoerbelemmeringen, belemmeringen ten

aanzien van transport ongeacht de oorzaak, diefstal, brand, waterschade en

storingen in leveringen van energie.

6.2 Tijdens overmacht is GAD LOCKS BV gerechtigd uitvoering van verbintenissen

jegens de contractspartij op te schorten.

6.3 Voor zover na afloop van overmacht in de zin van de wet dan wel

in de zin van 6.1 nakoming op GAD LOCKS BV een onredelijk zware last legt, zulks ter

bepaling van GAD LOCKS BV, is GAD LOCKS BVgerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

te ontbinden zonder dat de contractspartij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van alle te leveren en geleverde zaken, alsmede in

bruikleen gegeven zaken behoudt GAD LOCKS BV voor, zolang de contractspartij niet de

volledige prijs heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit over de

hoofdsom alsmede over vorderingen tot schadevergoeding, waaronder rente.

7.2 De contractspartij is gehouden zolang de eigendom van door GAD LOCKS BV

verkochte zaken niet is overgegaan deze zaken afgescheiden en zorgvuldig te

bewaren.

7.3 Bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is GAD LOCKS BV gerechtigd

zaken op te halen waar deze zich bevinden. De contractspartij is aansprakelijk

voor alle kosten van GAD LOCKS BV verband houdend met de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud,

waaronder maar niet beperkt tot transportkosten, opslagkosten

en vernietigingskosten.

7.4 GAD LOCKS BV wordt door de contractspartij gemachtigd om alle aan de contractspartij

toebehorende dan wel gehuurde dan wel in gebruik zijnde panden

en percelen te betreden om de rechten verbonden aan het eigendomsvoorbehoud

uit te oefenen.

7.5 De contractspartij verbindt zich jegens GAD LOCKS BV, GAD LOCKS BV direct in kennis te

stellen van beslagleggingen op roerende zaken. De contractspartij is gehouden

de beslaglegger omgaand schriftelijk in kennis te stellen van de omstandigheid

wanneer op beslagen zaken een eigendomsvoorbehoud van GAD LOCKS BV rust.

Artikel 8 Reclames en controle

8.1 Op het tijdstip waarop zaken worden geleverd is de contractspartij

van GAD LOCKS BV gehouden deze te controleren op bijvoorbeeld kwaliteit en kwantiteit.

8.2 Voor zover een contractspartij wenst te reclameren is zij gehouden

deze reclames binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan GAD LOCKS BV kenbaar

te maken. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van de contractspartij

zich op enig gebrek of onjuistheid in het geleverde te beroepen,

behoudens indien het betreft een reclame met betrekking tot een garantie in de

zin van artikel 9.

8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GAD LOCKS BV is het

de contractspartij verboden zaken waarover gereclameerd wordt aan GAD LOCKS BV

te retourneren. Voor zover GAD LOCKS BV toestemming verleent tot retourzending van

geleverde zaken betekent dat geen erkenning door GAD LOCKS BV ten aanzien van de

reclame. Ongeacht of GAD LOCKS BV toestemming heeft verleend tot retourzending van

geleverde zaken vindt zulks plaats op kosten en voor rekening en risico van de

contractspartij. Op straffe van verval van het recht te reclameren dient GAD LOCKS BV in

de gelegenheid gesteld te worden de zaken waarover gereclameerd wordt te

controleren op een tijdstip en wijze te bepalen door GAD LOCKS BV.

8.4 De contractspartij is niet gerechtigd zijn (betalings-)verplichtingen

jegens GAD LOCKS BV op te schorten lopende een reclame.

Artikel 9 Garantie

9.1 GAD LOCKS BV staat in voor deugdelijkheid bij normaal gebruik van geleverde

zaken. Dit houdt in dat geleverde zaken welke gebreken vertonen kosteloos

door GAD LOCKS BV hersteld worden voor zover de contractspartij aantoont dat deze

gebreken binnen zes maanden na levering zijn ontstaan en deze gebreken het

direct gevolg zijn van onjuistheid of ondeugdelijkheid in de gebruikte materialen.

9.2 Voor zover de contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties

of veranderingen aan de geleverde zaken verricht, laat verrichten of de

geleverde zaken verwerkt of bewerkt is GAD LOCKS BV nimmer gehouden enige garantieverplichting

jegens de contractspartij na te komen.

9.3 Slechts de contractspartij zelf kan aanspraak maken of garantieverlening

en uitsluitend voor zover de geleverde zaken haar eigendom zijn gebleven.

9.4 Garantieverplichtingen van GAD LOCKS BV strekken nimmer verder dan de garantieverplichtingen

welke de leverancier van GAD LOCKS BV aan GAD LOCKS BV verstrekt.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 GAD LOCKS BV is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade door

een contractspartij, tenzij de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van

grove schuld of opzet van GAD LOCKS BV of door haar ingeschakelde derden. Jegens

derden die al dan niet tot de contractspartij in een rechts-verhouding staan is

GAD LOCKS BV nimmer aansprakelijk.

10.2 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid

schade te vergoeden bedingt GAD LOCKS BV dat haar aansprakelijkheid nimmer verder

strekt dan hetgeen waartoe zij zich op grond van de garantiebepalingen heeft

verbonden.

10.3 Ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid

schade te vergoeden aanvaardt de contractspartij dat verplichtingen tot

schadevergoeding van GAD LOCKS BV nimmer verder strekken dan schade waarvoor

GAD LOCKS BV verzekerd is en voor zover de schade door de verzekeraar van GAD LOCKS BV

2

worden uitgekeerd.

10.4 Voor zover de verzekeraar van GAD LOCKS BV niet tot uitkering overgaat is

GAD LOCKS BV nimmer gehouden de schade te vergoeden met een hoger bedrag dan

waarvoor de zaken zijn geleverd waarop de aansprakelijkheid berust.

10.5 Nimmer in aanmerking voor vergoeding komen gevolgschade, bedrijfsschade,

letselschade, milieuschade, schade door bedrijfsstoringen, schade

veroorzaakt door GAD LOCKS BV ingeschakelde derden, schade ontstaan tijdens of

rondom transport ongeacht de oorzaak, derving van inkomsten en schade als

gevolg van ander gebruik van geleverde zaken dan waarvoor ze zijn bestemd.

10.6 GAD LOCKS BV bedingt jegens de contractspartij dat de beperkingen van

aansprakelijkheid zoals vermeld in deze algemene voorwaarden tevens door

werknemers dan wel door GAD LOCKS BV ingeschakelde derden jegens de contractspartij

kunnen worden ingeroepen.

10.7 GAD LOCKS BV is nimmer aansprakelijk voor fouten in door haar verstrekte

tekeningen, berekeningen, productbeschrijvingen, beschikbaarheidsgegevens,

maten, bijlagen, specificaties en technische gegevens.

Artikel 11 Communicatie bij contracteren via internet of e-mail

11.1 Elke communicatie tussen GAD LOCKS BV en de contractspartij kan elektronisch

plaatsvinden, behoudens voor zover daar in deze algemene voorwaarden,

overeenkomsten of de wet is afgeweken.

11.2 De door GAD LOCKS BV opgeslagen versie van communicatie met een

(toekomstige) contractspartij geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs

door de contractspartij.

11.3 Elektronische communicatie afkomstig van GAD LOCKS BV wordt geacht te zijn

ontvangen op het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de (toekomstige)

contractspartij wordt bewezen. Voor zover een communicatie afkomstig

van GAD LOCKS BV niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegangelijkheidsprobleem

bijvoorbeeld met betrekking tot de e-mailbox van de (toekomstige)

contractspartij komt zulks voor rekening van de (toekomstige) contractspartij,

ook indien de e-mailbox bij een derde gehuisvest is.

Artikel 12 Informatieplichten GAD LOCKS BV bij contracteren via internet

12.1 De (toekomstige) contractspartij is zelf verantwoordelijk voor het

desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden van GAD LOCKS BV, alsmede

voor de toegankelijkheid van de kopie.

12.2 GAD LOCKS BV is niet gehouden eventueel gearchiveerde overeenkomsten

te bewaren en algemene voorwaarden voor de contractspartij toegankelijk te

houden.

12.3 GAD LOCKS BV stelt via haar website ondermeer informatie beschikbaar over

GAD LOCKS BV zelf, te leveren zaken ten aanzien van inhoud en gewicht.

Artikel 13 Privacy bij contracteren via e-mail of internet

13.1 De contractspartij wordt geacht kennis te hebben genomen van de

privacyverklaring van GAD LOCKS BV en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen

van de persoonsgegevens.

13.2 De contractspartij is ervan op de hoogte dat GAD LOCKS BV persoonsgegevens

van de contractspartij verwerkt met inbegrip van gegevens over activiteiten

van de contractspartij op de website zoals bezochte pagina’s, de tijd dat

verschillende onderdelen van de website werd doorgebracht, het internetadres

van de website waar de contractspartij vandaan komt en producten die de contractspartij

heeft besteld. GAD LOCKS BV haalt deze gegevens op bij een databank die

wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst om de dienstverlening

aan de contractspartij te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen

aan de contractspartij.

13.3 De contractspartij is gerechtigd de gegevens die GAD LOCKS BV over hem of

haar heeft verzameld desgewenst in te zien en te corrigeren.

13.4 De contractspartij heeft het recht GAD LOCKS BV te verzoeken daarvoor in

aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen. GAD LOCKS BV zal

op dit verzoek binnen vier weken beslissen na afweging van een betrokken

belang van GAD LOCKS BV en het privacybelang van de contractspartij. In geval van een

besluit tot afscherming of verwijdering zal GAD LOCKS BV de contractspartij informeren

in hoeverre daardoor het gebruik dat de contractspartij van zaken maakt kan

worden beperkt of verhinderd.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten met GAD LOCKS BV en daaruit voortvloeiende geschillen

is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het recht van

andere staten en met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.2 Geschillen met GAD LOCKS BV zullen te allen tijde aanhangig worden gemaakt

bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Voor zover een geschil

behoort tot de bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton is in afwijking

van hetgeen in 14.2 eerste zin is bepaald, de rechter in Nederland bevoegd

overeenkomstig de regels van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 3

Ontwerp en realisatie: I-match webconcepts | Gad-lock.nl © 2014